Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту "Генеральний план м. Гайворон Кіровоградської області"

 • 848

Заява

Про визначення обсягу  розділу  "Стратегічної екологічної оцінки  – Охорони навколишнього природного середовища"

проекту "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста"

 

Розробка розділу "Стратегічна екологічна оцінка"до генерального плану міста Гайворон Кіровоградської області,  виконується відповідно Закону України   "Про СЕО" ( ст. 11, п.3)  та   державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.

 

 

Замовник

Гайворонська міська рада

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної  діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та Схеми планування території області. (СПТ  Кіровоградської області -ДП «ДІПРОМІСТО», Київ). У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту, в тому числі: Стратегія сталого розвитку м. Гайворон; Програма охорони навколишнього природного середовища м. Гайворон; Програма поводження з твердими побутовими відходами ум. Гайворон, та інші.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення проекту "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста" передбачає формування проектних рішень на всю територію міста. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Даний Проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними  інтересами. Одночасно Проект не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території.

Таким чином Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до Проекту є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних рослинних ресурсів та розвиток зеленого господарства міста; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та виробничих об'єктів; наявність порушених ділянок, в тому числі що зазнали техногенного впливу.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є: зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та виробничих об'єктів; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста" відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами м. Гайворон.

 

Для досягнення цілей СЕО збираються  та використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Кіровоградській області;

2. Статистичний щорічник Кіровоградської області;

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;
 • Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);
 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря";
 • Закон України "Про відходи";
 • Закон України "Про екологічну мережу України";
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4.Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5. Інші доступні джерела інформації.

 

Ймовірні наслідки:

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проект "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста" є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунти, ландшафт,  повітря, поверхневі води.

Виконання розділу розділу "Стратегічна екологічна оцінка"до генерального плану міста Гайворон Кіровоградської області передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ, об’єкти ПЗФ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

 1. для територій з природоохоронним статусом

На території м. Гайворон наявні  території та об’єкти природно-заповідного фонду.

На території міста наявні складові елементи Регіональної схеми формування екологічної мережі Кіровоградської області. 

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки буде виконано оцінку відповідності проектних рішень вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми формування екологічної мережі Кіровоградської області.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено.

Зважаючи на комплексність рішень Проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж  інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста" рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе  незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час розроблення розділу Стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту (Генеральний план м. Гайворон) їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Проекту  загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту "м.Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста" може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

У ході виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки" передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень - на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, у першу чергу щодо:

- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території м. Гайворон;

- проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

Пропозиції щодо структури та змісту  Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку  Проекту визначається статтею 11 Закону України Про стратегічну екологічну оцінку і складається з наступних розділів:

 1. Зміст та основні цілі генерального плану міста Гайворон Кіровоградської області, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста";
 5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються визначеного проекту, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Проекту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту "м.Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план міста".

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою проекту "м.Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план".

 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

 За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

11. Громадське обговорення розділу "Стратегічна екологічна оцінка" до проекту  "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план" проводиться в порядку, визначеному Законом   України  "Про регулювання містобудівної діяльності" для  містобудівної документації ( ст. 12, п. 10 ).

 

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки проекту "м. Гайворон Кіровоградської області. Генеральний план" подаються до:

Гайворонської міської ради за адресою: вул. В.Стуса, 30, м. Гайворон ,  Кіровоградської області 26300, факс

Відповідальна особа:

Перший заступник Гайворонської міської ради – Штундер Олександр Миколайовичконтактні дані: 5-03-08, тел.  Email: haivoron_miskrada@i.ua

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 7 вересня 2020 року.